Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonforte houdt toezicht op het reilen en zeilen van de corporatie. De Raad is naast werkgever ook gesprekspartner van de directeur-bestuurder. De commissarissen beoordelen het meerjarenplan en de begroting van Woonforte. Vervolgens kijken zij naar het jaarplan en de plannen voor de korte termijn. Ook is goedkeuring van de Raad nodig voor besluiten die forse investeringen of grote consequenties met zich meebrengen.In de statuten staat beschreven voor welke besluiten van het bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig is.

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het reglement Raad van Commissarissen.

De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit:

Naam Functie Treedt af in

Dhr. drs. E. Kemperman

voorzitter, lid renumeratiecommissie

2027

Dhr. M. Souverijn lid, voorzitter auditcommissie 2024
Mevr. M.C.J. Schoordijk lid, vice-voorzitter, voorzitter renumeratiecommissie 2026
Mevr. B. de Maar
lid op voordracht Huurdersorganisatie, lid auditcommissie

2026

Dhr. A. Azouz lid op voordracht Huurdersorganisatie 2027

Profiel commissarissen en voorzitter

Welke eisen stelt Woonforte aan de leden van de Raad van Commissarissen en haar voorzitter? En wat is het rooster van aftreden? Dat staat in de profielschets die geldt voor alle commissarissen.

Auditcommissie

De Auditcommissie ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen onder andere bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht op de interne controle en risicobeheersing. De Raad van Commissarissen heeft een reglement voor de auditcommissie opgesteld waarin de doelstelling, werkwijze en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.

Selectie- en remuneratiecommissie

De commissie waakt over de aanstelling, beoordeling en beloning van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen heeft een reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie opgesteld waarin doelstelling, werkwijze en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.