Missie, visie en strategie

Onze droom is een wereld zonder ongelijkheid, met duurzame steden en gemeenschappen.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op gelijke kansen, in vrijheid en veiligheid te leven en om deel te nemen aan de samenleving.

Een passende betaalbare woning, is de basis voor al die dingen.

Een huis, laat staan een passend thuis is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Als woningcorporatie is het onze missie om een passend thuis te bieden voor mensen die dat op eigen kracht niet kunnen. Mensen hebben een thuis nodig. Een plek waar zij zich goed en veilig voelen en waar zij hun leven zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Wij werken aan (beter) wonen dat aan de basis staat van (beter) leven. Wij willen dat huidige en toekomstige generaties goed kunnen wonen en leven in een duurzaam en inclusief Alphen aan den Rijn.

Onze missie: Wij zorgen voor een passend thuis voor mensen die dat op eigen kracht niet kunnen.

Wie willen wij zijn?

  • Wij zijn een lokaal verankerde woningcorporatie.
  • Onze maatschappelijke taak vraagt erom dat wij een klantgerichte, open en transparante organisatie zijn, die luistert naar haar omgeving en die daar adequaat en in verbinding op acteert.
  • Wij bouwen aan sterke, veerkrachtige buurten waar draagkrachtige en kwetsbare mensen samenleven en samen redzaam zijn
  • Wij realiseren een zo goed mogelijk resultaat met zo weinig mogelijk resources: tijd, geld en natuurlijke hulpbronnen. We gaan zorgvuldig om met de ons toevertrouwde middelen. 

Wij zijn STOER naar onze collega’s, huurders, stakeholders en andere relaties. STOER staat voor: Samen, Transparant, Open, Empathisch en Respectvol. 

Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel. Wij doen wat wij (toe)zeggen en creëren een veilige omgeving.

Onze visie

Wij zien drie grote uitdagingen op ons pad:

  1. Wij hebben een belangrijke rol in het oplossen van de wooncrisis.
  2. Wij zijn een belangrijke speler bij het verduurzamen van de woningvoorraad om zo een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de klimaatcrisis. Ook de gevolgen van de klimaatverandering vragen aandacht in nieuwbouw en onderhoud.
  3. De toename van kwetsbare bewoners en de veranderende samenleving, vragen om nieuwe woonvormen, ander beheer en intensieve samenwerking met huurders en partners. We handelen ieder vanuit onze eigen rol en kerntaak, maar wel vanuit een gezamenlijke visie.

Vanuit onze missie en de uitdagingen die voor ons liggen, hebben wij onszelf zes doelen gesteld. Per doel geven wij aan met welke aanpak we dat doel willen realiseren. We realiseren ons dat wij voor het realiseren van een aantal doelen afhankelijk zijn van het beleid en inzet van onze stakeholders en van externe ontwikkelingen. Externe ontwikkelingen met grote impact kunnen ertoe leiden dat wij doelen bijstellen.

Onze zes doelen voor 2030

1. Vanaf 2030 vinden mensen die op ons zijn aangewezen gemiddeld binnen een jaar een passende woning in Alphen aan den Rijn. 

Het is wooncrisis. Daarom moeten wij veel nieuwe woningen bouwen. De komende 10 jaar maar liefst zo’n 2.500 woningen. Wij verkopen ook huurwoningen. Hierdoor kunnen wij de nieuwbouw betalen èn bieden wij mensen met een middeninkomen een unieke kans bieden op een betaalbaar koophuis. Om zoveel mogelijk huishoudens blij te maken met een beter passende woning maken wij verhuisketens. Dat doen we door senioren die uit een eengezinswoning willen verhuizen voorrang te geven bij toewijzing van seniorgeschikte appartementen. Die eengezinswoning wijzen wij toe aan huurders van Woonforte met een gezin (of wens daartoe), zodat die ook beter passend gaan wonen. Zij laten weer een woning achter voor een (her)starter op de woningmarkt. Met dit alles kunnen we de gemiddelde zoektijd verlagen tot één jaar. 

Let op: bij de doelstelling gaat het om de gemiddelde zoektijd van woningenzoekenden, dus niet om de gemiddelde inschrijfduur bij toewijzing. 

2. Mensen met een laag of (midden) inkomen kunnen betaalbaar wonen in Alphen aan den Rijn.

Mensen met een laag inkomen kunnen geen hoge huren betalen. Wij zorgen daarom dat de huurprijs 95% van onze woning bereikbaar is voor de sociale doelgroep. Verder laten wij de huren gemiddeld niet meer stijgen dan inflatie. Als huurders de huur niet kunnen betalen, dan bieden wij maatwerk, zoals betalingsregeling, (tijdelijke) huurkorting, huurverlaging of huurbevriezing

3. Onze huurders wonen in een kwalitatief goede woning.

Het is pas fijn wonen als alles in de woning het naar behoren doet. Daarom doen wij regelmatig onderhoud aan onze woningen. Ook renoveren en moderniseren we woningen die verouderd zijn en wij pakken hittestress en wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering, aan. Wij willen dat onze huurders net zo tevreden over hun huis als huurders van vergelijkbare corporaties in Nederland.

4. Onze woningen zijn energiezuinig, waardoor wij zorgen voor lagere woonlasten en klimaatverandering tegengaan.

Klimaatverandering en hoge energielasten staan hoog op de maatschappelijke agenda. Wij isoleren minimaal 1.500 woningen volgens de nieuwe standaard. Uitgangspunt is dat wij de energetisch slechtste woningen en woningen in buurten waar een warmtenet komt als eerste aanpakken. Als onze nieuwbouw is zeer energiezuinig en de eengezinswoningen zijn zelfs nul-op-de-meter.  

Wij willen dat in 2050 al onze woningen gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Wij willen ook dat de bouwmaterialen dan hernieuwbaar en herbruikbaar zijn. Wij streven naar een duurzaam Alphen waar ook toekomstige generaties fijn kunnen wonen.

5. Onze huurders hebben een fijne woonomgeving waar zij naar mogelijkheden en behoefte deel uitmaken van de gemeenschap. 

Een huis is pas een thuis als ook de woonomgeving prettig is. Wij zetten huismeesters, buurtbeheerders en sociaal beheerders in die samen met bewoners, gemeente, zorg- en welzijnsorganisatie en politie werken aan de leefbaarheid van wijken. Samen stimuleren we verbondenheid tussen bewoners en pakken we multi-problematiek, schulden, overlast of eenzaamheid aan.  Invloed op je leefomgeving is hierbij ook belangrijk.

6. Wij zijn een wendbare, efficiënte en toekomstbestendige organisatie met goede dienstverlening.

Woonforte wil een wendbare organisatie zijn, zodat we goed kunnen inspelen op veranderingen. Dat betekent elke dag leren, samenwerken en innoveren. Zo gaan wij steeds meer digitaliseren en gebruiken data en nieuwe technologieën om onze dienstverlening, en bedrijfsvoering te optimaliseren en om onze woningen te verduurzamen. Bij alles wat we doen houden we voor ogen dat wij met maatschappelijke middelen werken en dat wij daar zorgvuldig mee moeten omgaan. Woonforte wil een organisatie zijn waar mensen met plezier werken. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. En dat is waar ons werk om draait!