Wet goed verhuurderschap

Met ingang van 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet bepaalt dat de verhuurder gehouden is om de huurder op verschillende onderdelen schriftelijk te informeren (art. 2 lid 2 sub e onder 1 tot en met 5 Wet goed verhuurderschap). Onderdeel 1 is uitgewerkt in de Regeling goed verhuurderschap. Hoewel een deel van de informatie reeds in de huurovereenkomst terug te vinden is, geeft verhuurder met deze annex overzichtelijk invulling aan zijn informatieverplichtingen. Deze informatie heeft een voorlichtend karakter en er is uitdrukkelijk niet beoogd om af te wijken van de wet. Verhuurder verstrekt aan huurder de navolgende informatie:

 1. Huurder is verplicht om de woon- of verblijfsruimte te gebruiken overeenkomstig hetgeen daaromtrent bepaald is in de huurovereenkomst, de toepasselijke algemene huurvoorwaarden, het huishoudelijk reglement en/of het splitsingsreglement. Het niet nakomen van verplichtingen kan onder meer doch niet uitsluitend leiden tot een vordering tot nakoming van de verhuurder, het door de huurder verschuldigd zijn van een boete of een schadevergoeding en/of tot beëindiging (waaronder ook de ontbinding) van de huurovereenkomst.
 2. Verhuurder mag de gehuurde woon- of verblijfsruimte gedurende de huurovereenkomst uitsluitend met toestemming van de huurder betreden, tenzij een van de navolgende situaties zich voordoet:

1°. er sprake is van een dringende noodsituatie waarvoor direct ingrijpen noodzakelijk is;
2°. aan de woon- of verblijfsruimte dringende werkzaamheden als bedoeld in artikel 220, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, moeten worden uitgevoerd;
3°. de verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie als bedoeld in artikel 220, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee de huurder heeft ingestemd of waarvan de rechter heeft geoordeeld dat de verhuurder daartoe een redelijk voorstel heeft gedaan;
4°. de verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf;
5°. het betreden van de woon- of verblijfsruimte plaatsvindt ten behoeve van een bezichtiging voor verkoop of nieuwe verhuur als bedoeld in artikel 223 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Verhuurder deelt huurder mede dat er verschillende soorten huurovereenkomsten bestaan met wisselende huur(prijs)bescherming en mogelijkheden tot een jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie kan onder meer worden gevonden op:
 1. Als de woon- of verblijfsruimte gebreken kent, dan kan de huurder daartegen actie ondernemen. Wat de huurder moet doen, kan worden gevonden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/hoe-zorg-ik-ervoor-dat-de-verhuurder-slecht-onderhoud-aanpakt. Er zijn ook werkzaamheden die de huurder zelf moet uitvoeren, te weten de zogenaamde kleine herstellingen. Informatie over kleine herstellingen en de onderhoudsverdeling kan worden gevonden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder Verhuurder garandeert niet dat de Rijksoverheid op deze website juiste en actuele informatie verschaft. De informatie heeft slechts een voorlichtend karakter.
 1. Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst kunnen geschillen ontstaan over onder meer de aanvangshuurprijs, een huurverhoging, gebreken en/of medehuurderschap. Een overzicht van waarvoor de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter kan, kan de huurder vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-terecht-bij-de-huurcommissie-en-wanneer-bij-de-kantonrechter Verhuurder garandeert niet dat de Rijksoverheid op deze website juiste en actuele informatie verschaft. De informatie heeft slechts een voorlichtend karakter.
 2. Als de huurder vragen heeft over zaken die het gehuurde betreffen, dan kan de huurder zich tot verhuurder en/of de door de verhuurder aangewezen beheerder wenden.
 3. De gemeente waarin de gehuurde woning staat, heeft een meldpunt waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld. De contactgegevens van het meldpunt in uw gemeente zijn:
  Per e-mail:  gemeente@alphenaandenrijn.nl
  Per post; Gemeente Alphen aan den Rijn
  Postbus 13
  2400 AA Alphen aan den Rijn
  Of via de website 
 4. Verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen, als dat op grond van de wet mag en dient de huurder te informeren over de hoogte van de servicekosten en moet jaarlijks een kostenspecificatie verschaffen. De servicekosten die verhuurder in rekening brengt, alsmede de hoogte daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn terug te vinden in de huurovereenkomst.