Regels voor toewijzen

De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en de verhuurders tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt gebruikt is 'passend toewijzen’.

Veel gevraagd over Regels voor toewijzen

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Algemeen

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit noemen wij verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief uw kinderen, als u die heeft. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.

Heeft de grootte van mijn huishouden invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Het aantal personen in uw huishouden is van invloed op de woning die u mag huren.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs.

Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Dit betekent, dat als u op zoek bent naar een woning, u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning.

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.

Welke toewijzingseisen gelden voor woningen Aarlanderveen en Zwammerdam?

Algemeen

Voor de meeste woningen in Aarlanderveen en Zwammerdam geldt een bindingseis. Dat betekent dat u een woning kan huren als u aan een van de onderstaande eisen voldoet. In de advertentie van de woning staat aangegeven of er een bindingeis geldt.
De lokale bindingseisen zijn;

  • U bent de afgelopen 10 jaar minimaal zes jaar onafgebroken ingeschreven geweest in  Aarlanderveen/Zwammerdam,

    of
  • U bent minimaal 19 uur werkzaam in Aarlanderveen/Zwammerdam.

Als er geen kandidaten zijn die voldoen aan de bindingseis, wordt de woning toegewezen aan de kandidaat met de langste inschrijfduur.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen Antarctica (Zuidpoolsingel)?

Algemeen

Tot 2020 had Woonforte (in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn) als experiment alle woningen gelabeld voor starters. Na beëindiging van het experiment heeft Woonforte voor een gedeelte van de woningen deze voorrangsbepaling losgelaten.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen van Centraal Wonen in de Zeelandstraat?

Algemeen

Het woonproject, Centraal Wonen in de Zeelandstraat , heeft 29 zelfstandige woningen. 

Alle huurders hebben een eigen woning maar de tuin en enkele centrale ruimtes worden gezamenlijk gebruikt.

Centraal Wonen is een vereniging. De woningen worden aangeboden op Huren in Holland Rijnland. Vervolgens bepaalt de woongroep welke kandidaten benaderd worden en aan wie de woning wordt verhuurd.

Voor deze woningen geldt ook de inkomenseis van maximaal € 40.765 voor eenpersoonshuishoudens of € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2022).

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen in de Molukse wijk?

Algemeen

Bij de toewijzing van woningen in de Molukse wijk krijgen kandidaten met een Molukse binding voorrang op andere woningzoekenden.

Dit geldt voor de volgende adressen: Dennenlaan, Elzenstraat, Oleanderstraat, Goudenregenplantsoen, Wilgenlaan, Meidoornstraat en Esdoornstraat.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen voor minder validen (MIVA)?

Algemeen

Een MIVA woning is een aangepaste woning die geschikt is voor MInder VAliden. Bij de toewijzing van deze woningen hebben minder validen voorrang. In de advertentie op Huren in Holland Rijnland staat aangegeven wanneer het een MIVA woning is.

Welke voorwaarden gelden bij huurwoningen in de vrije sector?

Algemeen

Voor de toewijzing van woningen met een huurprijs vanaf € 763,47 (prijspeil 2022) (vrije sector) gelden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in de advertentie.

Welke voorwaarden gelden voor nieuwbouw huurwoningen?

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning gelden vaak aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen per project verschillen. Vaak hebben de voorwaarden te maken met een minimaal of maximaal jaarinkomen, soms ook gezinsgrootte of wie er voorrang krijgt bij de verhuur. Op dit moment krijgen 50+-ers die verhuizen uit een huureengezinswoning voorrang bij de verhuur van (een selectie van) nieuwbouwwoningen. 

Als er aanvullende voorwaarden gelden, kunt u dit lezen in de woning-advertentie.

Welke algemene voorwaarden gelden bij een sociale huurwoning?

Algemeen

Voor alle woningen met een huurprijs t/m € 763,47 (prijspeil 2022) gelden de volgende voorwaarden: 

  • Minimaal 1 persoon
  • Maximaal verzamelinkomen van € 40.765 voor eenpersoonshuishoudens of € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2022)

Wanneer er bijzondere toewijzingen zijn, vindt u deze in de advertentie.

Welke gegevens moet ik inleveren om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van Woonforte moeten wij uw inkomen controleren. Om dat goed te kunnen doen  moet u een aantal documenten bij ons inleveren. Lever alleen de originele papieren bij ons in, geen kopieën.

Lever het volgende in van alle gezinsleden (kinderen niet, zowel minderjarig als meerderjarig):

Algemene gegevens
• ID-kaart of paspoort tonen aan medewerker Woonforte (aan de balie of bij de bezichtiging)
• woont u niet in Alphen aan den Rijn? Wilt u dan een uittreksel uit het bevolkingsregister meenemen (niet ouder dan 3 maanden) waaruit uw burgerlijke staat-, uw historische woongegevens en uw gezinssamenstelling blijkt
• IBAN rekeningnummer
• Heeft u een urgentie? Dan graag de brief toevoegen waarin staat dat aan u urgentie is toegekend.

Inkomensgegevens
• een inkomensverklaring (IBRI) over 2020 of 2021. Dit inkomen wordt geïndexeerd naar 2022 en daarop wordt toegewezen!
• loonstroken van de afgelopen drie maanden (alleen ter controle dat er inkomen is)
• indien van toepassing de specificatie van een uitkering of bewijs van studiefinanciering

Formulieren
Kandidaatsverklaring:  deel I (door u in te vullen) en verhuurdersverklaring: deel II (door uw huidige verhuurder in te vullen, behalve als u al een woning van Woonforte huurt). 
U kunt de formulieren ook afhalen bij onze balie, Baronie 30 in Alphen aan den Rijn.

Extra gegevens indien van toepassing op uw situatie
• definitieve aanslag van de belastingdienst over 2020 (of de voorlopige) of een verklaring van de belastingdienst dat de aangifte nog niet beschikbaar is.
• jaarrekening over 2020 of 2021 opgemaakt door uw accountant of belastingadviseur (deze gegevens hebben wij nodig als u zelfstandig ondernemer bent).
• een prognose over 2022 van uw accountant of belastingadviseur (deze gegevens hebben wij nodig als u zelfstandig ondernemer bent).
• het verkoopcontract van uw koopwoning of een bewijs dat uw woning in verkoop is.
• het vonnis van de rechter na echtscheiding;

Let op:
Als u met een partner reageert op een woning, dan ook alle bovenstaande gegevens van de partner meenemen en eventuele medebewoners (geen kinderen).

Waar vind ik informatie over jullie nieuwbouwprojecten?

Algemeen

Informatie over onze nieuwbouw projecten vindt u op onze website. U kunt zich aanmelden voor het Nieuwbouwjournaal. Zo blijft u op de hoogte van het allerlaatste nieuws van Woonforte. Heeft u zich aangemeld, dan ontvangt u deze nieuwsbrief automatisch in uw mailbox wanneer er nieuws is.

Waarom is mijn huur hoger dan van een gelijksoortige woning die nu geadverteerd wordt?

Algemeen

Elke woning heeft bij Woonforte 2 soorten huur. De huur die u voor de woning betaalt en de huur die we eigenlijk voor de woning zouden mogen vragen. Deze twee huurprijzen ontwikkelen zich afzonderlijk van elkaar.

Maximaal redelijke huur

Dit is de huur die wij mogen vragen voor een woning en dit wordt bepaald door de marktwaarde. De huurprijs die wij vragen voor onze sociale huurwoningen ligt op ongeveer 70% - 80% van deze maximaal redelijke huur.

Contracthuur

De contracthuur is de huurprijs die wij met de huurder afspreken. Deze huurprijs is wettelijk beschermd. Zodra deze prijs in een contract wordt vastgelegd, kan deze alleen nog maar wijzigen door de jaarlijkse huurverhoging of met een huurverlaging. Ongeacht wat er op de markt gebeurt. Het gaat hier wel om de kale (netto) huur, niet (inclusief) de servicekosten. 

Verschil

De maximaal redelijke huurprijs wijzigt vaker dan de contracthuurprijs. Deze wijzigt elk jaar met de jaarlijkse huurverhoging, maar ook door een eventuele beleidskeuze van Woonforte of door wijzigingen in de landelijke regelgeving.

Zodra een woning opnieuw verhuurd wordt, vervalt de contract-huurprijs die we met de vertrekkende huurder hebben afgesproken. De woning wordt opnieuw verhuurd met een andere huurprijs die dan passend is. De woning wordt weer geadverteerd voor ongeveer 70% - 80% van de op dat moment geldende maximaal redelijke huurprijs. Nooit hoger.

Dus hoe langer het huurcontract van een woning doorloopt, hoe langer een huurder in zijn huurwoning blijft wonen, hoe groter vaak het verschil wordt met de huur van eenzelfde woning die vaker van huurder wisselt.

Wat is een aftoppingsgrens?

Algemeen

De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag die bij de huurprijsgrenzen wordt gebruikt. De aftoppingsgrens is de grens tot waar een huurder huurtoeslag ontvangt. Als de huurprijs hoger is dan deze grens wordt de huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd.

Wat betekent het als de maandhuur hoger is - of wordt - dan deze grens?

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een deel van de huurprijs zelf. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf moet betalen heet ´basishuur´.
Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt, is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje komt dan 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%.

Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan betaalt de huurder een groot deel van de huurprijs zelf.

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de praktijk zijn er 2 verschillende aftoppingsgrenzen:

  • één- of tweepersoonshuishouden ( 633,25 kale huur)
  • drie-of meer persoonshuishoudens (678,66 kale huur)