Sloop en herhuisvesting

Soms blijken woningen technisch niet in goede staat te zijn. Dit kan leiden tot grote vocht- en tochtproblemen, soms zelfs tot constructiefouten. Als corporatie maken we de afweging of het probleem opgelost kan worden met groot onderhoud of een renovatie. Soms is de conclusie dat we die woningen beter kunnen slopen en nieuwe woningen terug bouwen. Voor de huurders is dat schrikken. Met elkaar gaan we een nieuw traject in van overleg en afspraken maken over de toekomst. Wettelijk is geregeld dat we als woningcorporatie 20 maanden voor de sloop van de woningen de huurders een stadsvernieuwingsurgentie geven. Op deze manier is er voldoende tijd om een passende (wissel)woning te zoeken. Bovendien ontvangen huurders een verhuisvergoeding. Alle rechten en plichten staan genoteerd in een Sociaal Statuut. We werken momenteel aan een nieuw Sociaal Statuut (per abuis heeft hier korte tijd een concept versie van het statuut online gestaan).

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Wat is een Sociaal Statuut?

Algemeen

In het Sociaal Statuut zijn de algemene rechten en plichten geregeld van huurder en verhuurder over de sloop. Deze afspraken gaan over de leefbaarheid in het plangebied, de gang van zaken bij sloop, herhuisvesting, eventuele tijdelijke huisvesting, tegemoetkomingen en ondersteuning.
Voor elk project wordt een Sociaal Statuut op maat gemaakt dat is aangevuld met specifieke informatie. Tijdens het eerste huisbezoek ontvangt u het Sociaal Statuut dat is opgesteld voor uw woning.

Voor wie is het Sociaal Statuut?

Algemeen

Het Sociaal Statuut is bestemd voor huurders die op de datum van het sloopbesluit een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben voor een woning van Woonforte die gesloopt gaat worden. Het Sociaal Statuut is niet van toepassing voor huurders met een tijdelijke huurovereenkomst.

Wat is een sloopbesluit?

Algemeen

Een sloopbesluit is een besluit van het managementteam van Woonforte om een bepaald complex te gaan slopen. Het bevat de (voorlopige) ingangsdatum van de sloop en de (voorlopige) ingangsdatum van de start van de herhuisvesting. De datum van het sloopbesluit ligt tenminste 12 maanden voor ingangsdatum van de echte sloop.

Wat is de peildatum genoemd in het Sociaal Statuut?

Algemeen

De datum waarop Woonforte het sloopbesluit heeft genomen, wordt de peildatum genoemd. Vanaf die datum komen de bewoners in aanmerking voor vervangende woonruimte, financiële vergoedingen en andere faciliteiten. Dit is vastgelegd in het Sociaal Statuut van het betreffende project.

Mijn woning wordt gesloopt, moet ik de huur opzeggen?

Algemeen

De huurovereenkomst wordt door Woonforte opgezegd. Dit doen wij per aangetekende brief, uiterlijk zes maanden voor de geplande start van de sloop. U mag natuurlijk ook zelf (eerder) de huur opzeggen. Hiervoor gelden de standaard opzegregels. U valt dan nog steeds onder het Sociaal Statuut, zolang u maar op de peildatum aan de voorwaarden voldeed.

Waar kan ik terecht met vragen over de sloop van mijn woning?

Algemeen

Woonforte start uiterlijk een maand na de peildatum met huisbezoeken aan huurders van de betrokken woningen. Tijdens dit bezoek wordt u uitvoerig geïnformeerd en bespreken wij uw persoonlijke situatie. U kunt al uw vragen stellen.

Alle afspraken die we met u maken worden in tweevoud schriftelijk vastgelegd en door zowel huurder als verhuurder voor akkoord ondertekend. U krijgt uiteraard een exemplaar voor uw eigen administratie.

Tijdens het project stelt Woonforte een vast contactpersoon aan voor de huurders. Deze is goed bereikbaar en houdt, als het nodig is wekelijks, spreekuur in de buurt.

Waar moet ik wonen tijdens de sloop en nieuwbouw?

Algemeen

Als uw woning door ons gesloopt wordt, heeft u een andere woning nodig. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • U krijgt een passende, vervangende woning aangeboden door Woonforte.
  • U reageert zelf op woningen en krijgt hiervoor stadsvernieuwingsurgentie.
  • U krijgt een wisselwoning aangeboden. Hier kunt u tijdelijk verblijven tot uw nieuwe woning klaar is.

    Welke opties voor u van toepassing zijn, verschilt per sloopcomplex. Wij informeren u over de mogelijkheden, zowel schriftelijk als tijdens het huisbezoek.

Wat is stadsvernieuwingsurgentie?

Algemeen

Woont u in een woning van Woonforte die gesloopt gaat worden? Dan komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor stadsvernieuwingsurgentie, voor passende woonruimte.

Om met een stadsvernieuwingsurgentie te kunnen reageren op een woning, moet u geregistreerd zijn als woningzoekende bij www.hureninhollandrijnland.nl.
Passende woonruimte is een woning die qua woningtype (eengezinswoning, etagewoning etc.), en woninggrootte minimaal gelijkwaardig is aan de woning die u achterlaat.

Mag ik na de sloop terug naar mijn eigen straat?

Algemeen

Soms wel, maar dit is per sloopcomplex verschillend. U krijgt hierover informatie van uw vaste contactpersoon of tijdens het huisbezoek.

Krijg ik een vergoeding voor mijn verhuizing(en)?

Algemeen

Ja, als u vanwege de sloop van uw woning moet verhuizen, heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding is wettelijk vastgelegd. U vindt deze in het Sociaal Statuut.

Als uw woning gesloopt wordt heeft u dit Sociaal Statuut ontvangen.