Nieuwe prestatieafspraken

Gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporaties Habeko en Woonforte en hun huurderorganisaties maken jaarlijks afspraken over het aantal sociale huurwoningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en het verbeteren van de woon- en leefomgeving. De prestatieafspraken moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner, ongeacht zijn of haar inkomen, passende huisvesting heeft. In 2021 wordt o.a. gestreefd naar het versnellen de bouw van sociale huurwoningen en het waarborgen van de betaalbaarheid van huurwoningen.

Partijen hebben meerjarige afspraken gemaakt in het ambitiedocument prestatie afspraken 2017 - 2021 . Deze worden jaarlijks besproken en geactualiseerd. Op 9 december 2020 ondertekenden alle partijen de prestatieafspraken 2021.

Enkele voorbeelden van de afspraken die voor het jaar 2021 gemaakt zijn:

  1. Het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen. Niet alleen in groei van de woningvoorraad door (tijdelijke) woningbouw op onorthodoxe locaties maar ook door het bevorderen van de doorstroming.  Bij nieuwbouw geven de corporaties voorrang aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Senioren die naar een appartement verhuizen, kunnen de sleutel zijn om doorstroming op gang te brengen.
  2. Met het project Passend (t)huis stimuleert Woonforte doorstroming van senioren vanuit een eengezinswoning en vergroot daarmee de verhuisketen. Habeko wonen stimuleert de doorstroming bij de invulling van het lokaal maatwerk. De gemeente werkt verder in samenwerking met externe partners aan de uitwerking van woonservicegebieden met woonzorgcomplexen, waar senioren in de fase van vitaliteit tot aan zware zorg terecht kunnen
  3. De betaalbaarheid van huurwoningen waarborgen. De verwachting is dat door de Coronacrisis het aantal huishoudens met problematische schulden bijna zal verdubbelen. Met name eenoudergezinnen vormen een risicogroep, terwijl senioren juist een relatief hoge huur kunnen betalen. Dit vraagt om gezamenlijke betrokkenheid bij de actie-agenda Financieel Fit en een actieve bijdrage van alle partijen aan Schoon Schip. 
  4. Structurele samenwerking en duidelijke regieafspraken bij complexen met leefbaarheidsproblematiek, in het bijzonder de Edelstenenbuurt en in de Snijdelwijk. Naast de inzet van gemeente en corporaties is hiervoor ook inzet van o.a. Tom in de buurt en politie nodig.
  5. Aandacht voor duurzaamheid d.m.v. actieve deelname in de projectgroep Transitievisie Warmte en het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen, waaronder het aquathermieproject in de Planetenbuurt. Daarnaast wordt gezamenlijk aan een bewustwordingscampagne over energiebesparing gewerkt.